Mark- och exploateringschef till Mark- och exploatering

Om Umeå kommun Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med 11 900 medarbetare. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?

Placering: 
Västerbottens län, Umeå
Bransch: 
Management, Bygg, Anläggning, Teknik, Naturvetenskap
Antal tjänster: 
1

Tillväxt, Mark och exploatering

Mark och exploatering leder arbetet med att planera och genomföra översiktsplanens intentioner avseende stadens tillväxt – på kommunal mark. Det sker genom att planlägga och bygga ut infrastrukturen för nya bostäder och för näringslivets tillväxt, för skolor, förskolor, äldreboenden, särskilda boenden etc. För genomförande av detaljplaner på privat mark skriver Mark och exploatering exploateringsavtal med byggherrar.

Mark och exploatering säljer mark för verksamhets- och bostadsändamål till företag och privatpersoner och säljer bebyggda fastigheter som inte längre behövs för kommunens egna behov. Verksamheten säkrar kommunens markförsörjning så att det finns kommunal mark både för Umeås nuvarande och framtida tillväxt och förvaltar kommunens markreserv.

Dessutom leder Mark och exploatering utredningar och genomför statligt och kommunalt finansierade saneringar av förorenad mark.

Mark och exploatering är en avdelning inom verksamhetsområde Tillväxt och har ett tjugotal medarbetare.  Avdelningen är indelad i de tre affärsområdena bostäder, verksamheter och mark. Det är affärsledarna inom dessa områden som leder medarbetarna i det operativa arbetet.

Mark och exploatering är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

Dina arbetsuppgifter
Som mark- och exploateringschef ansvarar du för att leda och utveckla mark- och exploateringsverksamheten i kommunen. Du har en viktig roll i samarbetet gentemot kommunens andra verksamheter, mot statliga myndigheter och exploatörer och inte minst i att vara lyhörd mot och samverka med politiken. Du jobbar målinriktat med att säkerställa genomförandet av kommunens planerade tillväxt så att önskad utbyggnadstakt för bostäder, arbetsplatser och infrastruktur uppnås.

I rollen ingår fullt budget-, personal- och arbetsmiljöansvar. Tillsammans med dina medarbetare skapar du en tydlig strategi för arbetet kring mark- och exploateringsfrågor och ni arbetar tillsammans för att upprätta en förtroendefull dialog med sakägare och intressenter och för att träffa hållbara överenskommelser över tid.

Tjänsten innebär att leda verksamhetens samverkan med kommunens intressenter som medborgare, entreprenörer, näringsliv, politiker och media. Mark- och exploateringschefen företräder som projektägare verksamheten i kommuninterna styr- och samverkansgrupper.

Du ingår i Tillväxts ledningsgrupp och rapporterar till Tillväxtsdirektör.

Om dig
Vi söker dig som har civilingenjörsexamen med inriktning lantmäteri eller byggproduktion alternativt annan akademisk utbildning som vi bedömer likvärdig. Du har flerårig praktisk erfarenhet från likartade arbetsuppgifter med god insikt i gällande lagstiftning liksom erfarenhet från ledande befattning, gärna i en politiskt styrd organisation. Vi tror att du har stor erfarenhet av förhandling, genomförandefrågor och avtalsskrivning.

Du är en strategisk ledare med genuint intresse för samhällsbyggnad och utveckling. Du är en mål- och resultatorienterad person som har god förmåga att strukturera och prioritera. Du är tydlig, kommunikativ och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. För att lyckas i tjänsten är du omvärldsorienterad och du arbetar framgångsrikt med att leda utvecklingsarbete i samverkan med andra avdelningar.

Du tilltalas av att kombinera ledarskap, strategiska uppgifter och utveckla verksamhet och ser det som en stimulerande utmaning att arbeta i en stad som ständigt växer och utvecklas.

Vi vill att du bifogar personligt brev och cv.

Övrigt
I den här rekryteringen samarbetar Umeå kommun med rekryteringsföretaget Experis. Gör din ansökan hos www.experis.se annons id: 35360 Mark-och exploateringschef eller via Umeå Kommuns hemsida, referensnummer: 2017/305

För mer information kontakta rekryteringskonsult Åsa Nordell på 090-702 365 eller asa.nordell@se.experis.com

Fackliga företrädare:

  • Marie Sandström, Vision, 090-16 18 86
  • P-O Backlund, SACO, 090-16 19 68