Ledningsgruppsanalys

Experis Executives ledningsgruppsanalys utgör ett bra underlag för att förbättra och utveckla arbetet i ledningsgruppen eller för att identifiera eventuella kompetensgap inför en rekrytering.

En fungerande ledningsgrupp där medlemmarna förstår varandras egenskaper och drivkrafter är en viktig del i ett företags utveckling på kort och lång sikt. I vår ledningsgruppsanalys genomför vi en analys av nuläget för att öka vår uppdragsgivares kunskap om gruppens styrkor och tillgångar. Varje individs perspektiv på gruppens dynamik är en del av vår analys. Resultatet beskriver de olika medlemmarnas upplevelser av hur arbetet fungerar samt enkla och konkreta förslag på utvecklingsaktiviteter riktat både till individen och till gruppens vidare arbete.

Vi arbetar efter en strukturerad metod i vår ledningsgruppsanalys. Vårt arbete tar avstamp i uppdragsbeskrivningen, där vi tillsammans med uppdragsgivaren konkretiserar syftet med ledningsgruppsanalysen. Det kan handla om att identifiera kompetensgap inför en rekrytering eller för att hitta förutsättningar för ett bättre samarbete inom gruppen. 

Därefter genomför vi en utvärdering av respektive ledningsgruppsmedlem, oftast en kombination av tester och strukturerade intervjuer, samt en gruppanalys. Individuella styrkor i förhållande till gruppens styrkor redovisas, samt förslag på aktiviteter för att nyttja ledningsgruppens gemensamma potential. Resultatet återkopplas till uppdragsgivaren eller till hela gruppen. Resultatåterkopplingen skapar en grund för ett vidare arbete, gemensamt i gruppen eller på individnivå, beroende på hur uppdragsgivaren väljer att arbeta vidare.