Executive Search

Via Executive Search hjälper vi våra uppdragsgivare att hitta, utvärdera och rekrytera seniora ledare till verksamhetens nyckelpositioner. Gemensamt för dessa ledare är att de framgångsrikt verkar som chefer eller strategiska specialister på bolags- eller koncernledningsnivå.

Att rekrytera den mest lämpade personen till en viss nyckelposition är avgörande för en verksamhets framgång. Liksom de konsekvenser som en felaktig rekrytering kan få. Genom vår långa erfarenhet av Executive Search, vår kvalitetssäkrade metodik, vårt stora nätverk och vårt stora engagemang kan vi stödja våra uppdragsgivare i att hitta rätt person till rätt plats.

Idag är det inte svårt att hitta CV:n som motsvarar en kravprofil som satts upp för en nyckelposition. Utmaningen ligger i att identifiera de personer som har förmågan att ta verksamheten till nästa nivå. Att både kvalitetssäkra det som framgår av CV:t, men också de delar som kanske inte är lika tydliga – problemlösningsförmågan, den emotionella intelligensen, värderingarna och ledarstilen. Förmågan att leverera resultat i den aktuella miljön.

Det är inte alltid dessa personer finns i det egna nätverket. Det kanske inte heller alltid är de kända eller självklara namnen som är de mest lämpade kandidaterna för uppdraget.

De personer vi söker är högpresterande individer som har levererat resultat i en ledande roll under många år. Individer som oftast är mycket upptagna och som kanske inte aktivt söker nya utmaningar. En strukturerad sökprocess som präglas av noggrannhet, integritet och konfidentialitet är avgörande när vi stödjer våra uppdragsgivare till en framgångsrik rekrytering.

Analysen utgör grunden i vårt arbete

Vårt Executive Search uppdrag startar med en gedigen analys av vad som krävs för att skapa framgång och resultat i den verksamhet och roll som ska rekryteras. Tillsammans med uppdragsgivaren utser vi personer på olika nivåer inom organisationen som bör ge sin syn på verksamheten och det aktuella uppdraget. Vi genomför strukturerade intervjuer som utgör basen i den kravprofil som vi utformar tillsammans med uppdragsgivaren och som ligger till grund för det fortsatta arbetet med att hitta den bäst lämpade kandidaten för uppdraget. Självklart sker arbetet under sekretess.

En strukturerad sökprocess

Vår sökprocess genomförs enligt en strukturerad metod där vi analyserar var, hur, och på vilket sätt vi kommer att arbeta för att finna den absolut bäst lämpade kandidaten för uppdraget. Genom en så kallad marknadskartläggning gör vi en översikt över olika nätverk, organisationer och företag som är relevanta för den position som vi söker till. Kanske finns kandidaten i en helt annan bransch? På den internationella marknaden? Vårt omfattande kandidatnätverk – både nationellt och internationellt – ligger naturligtvis som en viktig del av marknadskartläggningen liksom våra seniora chefsrekryteringskonsulters egna nätverk.

Marknadskartläggningen är ett levande dokument som vi aktivt använder som ett verktyg genom hela sökprocessen och som utgör ett konkret underlag för hur vi kommer att arbeta med kandidatsökningen i det specifika uppdraget.

Resultatet av vårt sökarbete återkopplas till uppdragsgivaren där identifierade kompetenser, genomförda kontakter samt vår bild av uppdragsgivarens attraktionskraft framgår.

Kandidatutvärdering

När vi utvärderar en kandidat gör vi en bedömning av kompetens, personlighet och förmågor. Vi kvalitetssäkrar det som framgår av CV:t, men också de delar som kanske inte är lika tydliga – problemlösningsförmågan, den emotionella intelligensen, värderingarna och ledarstilen. Allt för att göra en kvalitativ bedömning om förmågan att leverera resultat i det aktuella uppdraget och organisationen.

Vår utvärdering av slutkandidaterna baseras på en väl beprövad metodik som inkluderar både tester, strukturerade djupintervjuer och referenstagning. Vilka egenskaper och förmågor krävs för att lyckas i uppdraget och har kandidaten dessa? I vilken företagskultur kommer kandidaten bäst till sin rätta? Hur har kandidaten utfört sitt ledarskap i tidigare roller och hur har han eller hon åstadkommit resultat?

En framgångsrik ledare kännetecknas av en god problemlösningsförmåga, vilket är en viktig parameter i vår kandidatutvärdering. Vi är dock övertygade om att en hög emotionell kompetens är och blir en allt viktigare förutsättning för att som ledare framgångsrikt kunna motivera sina medarbetare mot ett gemensamt mål. Våra tester bidrar därför med en mätning av både problemlösningsförmågan och den emotionella kompetensen.

Efter den genomförd utvärdering sammanställs vårt arbete i en kandidatprofil.