Vi är ISO-certifierade

Det är viktigt för oss att hålla högsta kvalitet i det vi gör.. En garanti för detta är att vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001.

Den internationellt erkända standarden ISO 9001 är generell och tillämplig för alla typer av produkt- eller tjänsteleverantörer. Den är framtagen av International Organization for Standardization (ISO) och dess syfte är att fastställa internationella krav för kvalitetsledningssystem

Standarden är applicerbar på alla processer i en organisation som har påverkan på kvalitet. Den lyfter fram ständiga förbättringar och kundtillfredsställelse.

Kvalitetsarbetet innebär att vi verkar för ständig förbättring
Att arbeta enligt ISO 9001 innebär att vi har ett tydligt ledningssystem för kvalitet, att vi klarlagt ledningens ansvar, att vi genomför mätningar, analyserar resultaten och genomför förbättringar. Arbetet omfattar utveckling och förbättringar av vår verksamhet gentemot såväl kunder som kandidater och medarbetare.

ISO 14001-standarden är det globalt mest kända och spridda ramverket för miljöledningssystem. Centralt inom ISO 14001 är ständiga förbättringar.

 Standarden kräver också att vi identifierar vår miljöpåverkan. Vi definierar våra miljömål och vidtar åtgärder för att förbättra processer och minska påverkan. ISO 14001 stödjer oss med i en proaktiv hantering av vår miljöpåverkan. Med vårt ISO 14001-certifierade miljöledningssystem går vi utöver att endast uppfylla de grundläggande kraven. Fokus är ständiga förbättringar.Ett av våra konkreta mål är att minska verksamhetens negativa inverkan på miljön. Den miljöutredning som vi genomförde 2012 visade att den största inverkan på miljön för vår del främst är CO2-utsläpp från flygresor, hyrbilar och tjänstebilar. 2013 sänkte vi våra koldioxidutsläpp genererade av flygresor med över 30 procent och under 2014 har vi som mål att göra ytterligare sänkningar.

 

 Läs mer om vårt arbete inom kvalitet och miljö på manpowergroup.se

ISO-certifikat